top of page

KINH CẦU ƠN THIÊN TRIỆU

Lạy Chúa Giê-su là Thiên Chúa Cứu Độ con, * con cảm ơn Chúa hằng yêu thương con. * Qua Bích Tích Thánh Tẩy, * Chúa gọi tên con để cho con được làm con Chúa. * Xin soi lòng mở trí cho dân Chúa * để họ nhận biết ơn gọi của mình. * Hầu cho Danh Chúa được cả sáng, * xin dạy chúng con biết cầu nguyện * và gầy dựng nơi gia đình chúng con những vị lãnh đạo * sẵn sàng hy sinh làm tôi tớ Chúa * trong ơn gọi linh mục, * phó tế * và tu sĩ nam nữ. * 

Amen.

PAPA Foundation
bottom of page